Aktuális

hatter93

2019. NYÁRI ZÁRÁS IDEJE ALATTI IRODAI ÜGYELET 

A nyári időszakban a következő napokon biztosítunk lehetőséget az irodai ügyintézésre:

július 4-5.     8.00-12.00 óráig

július 8-10.      8.00-12.00 óráig

július 15.         8.00-12.00 óráig

július 22.         8.00-12.00 óráig

hatter93

HIRDETMÉNY – Óvodai beíratás 2019-2020

A Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség értesíti a kedves szülőket, hogy a

2019/2020. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beíratás időpontja:

2019. április 8-án (hétfő) 9.00 – 18. 00 óráig

2019. április 9-én (kedd) 9.30 – 16. 00 óráig

2019. április 10-én (szerda) 8.00 – 12. 00 óráig

A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (1-2) előírása szerint:
A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, kötelező óvodai nevelésben kell részesülnie: a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Az óvodába felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Az egyházi fenntartású intézmények esetében a fenntartó a szülő kérelmére az Óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi Il. törvény 247. S a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Óvodánknak nincs felvételi körzete, kerületünk bármely részéről fogadhatunk gyermeket.

Intézményünkben fogadjuk azokat a sajátos nevelési igényű (SNI) és különleges bánásmódot igénylő gyermekeket, akik a többi gyermekkel együtt nevelhetők, oktathatók, és akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi (mozgáskorlátozott gyermek), érzékszervi fogyatékos (látássérült gyermekek közül a gyengén látó gyermek, hallássérült gyermekek közül a kevésbé súlyosan vagy közepes fokban hallássérült gyermek. Egyéb SNI esetén a fogadó óvodák elérhetőségéről tájékozódhat a rakosmente.hu honlapon, a http://rakosmente.hu/intezmenyek/Oktatasi_intezmenyek/Ovodak.aspx linken)

A beíratás helye:    

Rákoscsabai Református Egyházközség Betlehem Óvodája

1171 Budapest, Péceli út 197.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
  • a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • háziorvosi igazolás arról, hogy a gyermek testileg, szellemileg ép, közösségbe mehet,
  • az Alapító Okiratunk szerinti SNI-s gyermekek esetében (látás-, hallás-, mozgássérült) a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakmai véleménye,
  • lelkészi ajánlás,
  • a gyermek keresztelési emléklapja, ha rendelkeznek ilyennel

Az adminisztráció gyorsítható, amennyiben az alábbi dokumentumokat előre kitöltve magukkal hozzák:

Óvodai adatfelvételi lap

Szülői nyilatkozat

Szülői nyilatkozat óvodai beiratkozáshoz

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Hirdetmény óvodai beíratáshoz 2019/2020

Az óvodavezető legkésőbb 2019. május 14-ig írásban értesíti a szülőt – a jogszabályban meghatározott módon és formában – a felvételi eljárás eredményéről. Amennyiben a szülő a beiratkozáskor az Adatlapon kéri, elektronikus úton is értesítést kap a gyermeke óvodai felvételéről vagy elutasításáról. A felvételi határozatot kérjük személyesen átvenni az e-mailben megadott időpontokban!

Az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat.

A jogorvoslat biztosítása a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 37 § (2) bekezdésén alapul. A határozat felülvizsgálatáról szóló kérelmét, amely az illetékről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 11. pontja alapján illetékmentes, a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség lelkipásztorának címezve, az óvoda vezetőjénél nyújthatja be a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül.

A fenntartó Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség képviseletében a Lelkipásztor hivatott a szülői kérelmet elbírálni, és hoz másodfokú döntést.

Budapest, 2019. március 5.

Dr. Füzesi Zoltán

lelkipásztor